Bestuursmededelingen

 • Aanwezig 21 leden en 4 niet-leden (helaas tegenvallend)
 • voorzitter doet oproep voor ledenwerving
 • Martin Weerd (voorzitter Oldebert) stelt zich NIET herkiesbaar Nieuwe kandidaten hebben zich niet gemeld, maar Martin stelt zich solidair op, om nog een half jaar aan te blijven(ad interim)
  Er wordt een profielschets voorgesteld, staat op de website Graag het bestuur aangeven, wie er eventueel benaderd zou kunnen worden
 • De notulen van 2016 worden doorgenomen en daarna goedgekeurd met als opmerking: aan de Veenderij komen milieuboer en maaiwerkzaamheden gelijktijdig door de Gemeente, Oldebert duikt hier nogmaals in
 • Jaarverslag wordt doorgenomen met als vragen: Cazemier Boerderij moet zijn CazemierBoerderij (aan elkaar)
  Nieuwe spoorwegmonument met leden besproken?, Antw. nee, maar is wel besproken in de Jaarvergadering van 2016
  Brainstormavond, zijn alle verenigingen Tolbert vertegenwoordigd? Antw. volgt
 • Jaarverslag penningmeester worden goedgekeurd met wel de vraag of ze in vervolg meegezonden kunnen worden naar de leden. Wordt overlegd.
  Bedankt worden Dhr. H. Jonkman en Dhr. S. Riepma, die décharge verlenen
 • Verhoging contributie vanaf 2018, € 10,00 bij automatische afschrijving, indien contant dan € 11,00 per jaar. Vergadering unaniem akkoord
 • Benoeming nieuwe kascommissie: Dhr. J. Engels en Dhr. F. van Lelyveld
 • Update over de plannen Poiesz Supermarkt in Tolbert worden besproken
 • Rondvragen: Bousemalaan Leek moet Bousemalaan Tolbert zijn (Oldebert neemt actie); Waarom doet Oldebert niet meer aan social media/Facebook etc.,dit zal worden opgepakt door bestuur; Bankjes in wandelgebieden wordengemist, Oldebert gaat in overleg met wethouder; Bord ”Parkeren Postwagen” te wijzigen in ”Parkeren” (overleg met Louwe Mulder); CO2 opslag in Boerakker?Oldebert gaat dit navragen; aanschaf AED door Novatec, Oldebert gevraagd om mee te denken over publiciteit; Detailhandelsvisie: geen supermarkten op hetterrein Netam/Hofman. Poiesz heeft bezwaar ingediend bij de Gemeente Leek
 • Sluiting met na de pauze een zeer boeiend betoog over ”het weer” door Harma Boer van RTV Noord, die net uit de studio kwam. Einde rond 22.00 uur!
 • Bermen bij ’t Kret, achterstallig onderhoud gemeld bij Gemeente Leek
 • OVL heeft beschikking afgegeven voor de bijdrage in aanschaf van een AED door Novatec. Oldebert is gevraagd dit mede kenbaar te maken
 • Directie en architect van de Poiesz zijn met aangepaste plannen bezig
 • Er wordt nagedacht over eventuele aanpassingen m.b.t. de Nijjoarsveziede
 • Gemeente Leek zal gevraagd worden naar de planning aanpak rotonde Smidts
 • Laatste voorbereidingen m.b.t. de Jaarvergadering worden afgerond
 • Oldebert vaardigt maar liefst 4 personen af naar informatieavond over Overheidsparticipatie en lokale democratie d.d. 23 maart (4 workshops)
 • Martin Weerd geeft aan een wijziging in de agenda jaarverg. te willen, hij stelt zich, helaas, niet voor een volgende termijn van 3 jaar beschikbaar als voorzitter van Oldebert, hetgeen het bestuur betreurd, maar respecteert
 • Oldebert is op zoek naar een opvolger voor Martin, de profielschets staat inmiddels op onze website.

Terugkoppeling bestuursvergadering d.d. 20-02-2017:

 •  voorbereidingen voor de Jaarvergadering van 20 maart worden doorgenomen en vastgelegd
 • Oldebert heeft expertbijeenkomst bijgewoond over plattelandsontwikkeling
 • Bij de kringloopwinkel wordt een AED geplaatst, dit wordt geregeld door Novatec, met een subsidieaanvraag bij OVL
 • evaluatie Nijjoarsveziede 2017, ter voorbereiding 2018
 • Oldebert blijft het HOV bureau volgen m.b.t. de keerlus
 • Bousemalaan, waarschijnlijk begin maart geheel klaar·
 • Oldebert zal Fredewalda en Dorpshuis Tolbert benaderen voor een gezamenlijke stand op de Kerstmarkt dec. 2017
 • oude Spoorwegmonument blijft staan en wordt door de buurt onderhouden. Oldebert doet dit niet meer

 • financiën over 2016 is besproken en zal op de jaarvergadering van 20 maart 2017 door de penningmeester worden toegelicht
 • jaarverslag 2016 van de secretaris wordt doorgenomen en vastgesteld volgt binnenkort afspraak directie Poiesz met Oldebert en de Gemeente Leek m.b.t. stand van zaken supermarkt Tolbert stand Oldebert op de Kerstmarkt 2017 zal mogelijk samen met Stg. Dorpshuis en Fredewalda worden ingevuld. Wordt vervolgd
 • de Nijjoarsveziede van j.l. 7 januari wordt geëvalueerd met als mogelijke bespreekpunten: vaste locatie Dorpshuis, aanvangs-tijdstip (17.00 uur?), indeling officieel programma etc.
 • de nieuwe keerlus Bousemalaan/Oldebertweg wordt nog niet volledig gebruikt, Oldebert stelt hierover vragen aan betrokkenen

  Antwoord:

  Dank voor uw reactie. De keerlus van de Bousemalaan was helaas in de kerstvakantie 2016 nog niet gereed voor de bussen.

  Dit in verband met het uitharden van de betonnen wegconstructie. Een van de laatste acties is het verplaatsen van de

  haltepaal en dit is nog niet gebeurd door de inmiddels opgetreden vorst. Zodra de aannemer de haltepaal heeft verplaatst

  dan krijgt u een berichtje van ons en zullen de bussen ook volledig gebruik gaan maken van de nieuwe halte.

   
  Er moeten nog wat laatste afwerkingen gedaan worden aan de lus.
  Dan mogen wij als Qbuzz er gebruik van maken.
  De verwachting is dat dit volgende week zal zijn. (week van 23 januari 2017

  Betreffende de opmerking over het schijnen van de koplampen van de bus zal er  nog een aanvullende actie plaatsvinden.

  Bij de halte wordt een bord door ons geplaatst met daarop de tekst “Lichten doven, Motor uit” . Dit zal onnodig inschijnen

  door de koplampen van de bus en het verblinden van de weggebruikers helpen voorkomen.


  Met vriendelijke groeten,

  Projectorganisatie HOV Leek

 • tevens komen de volgende werkzaamheden in het kader van HOV aan de orde, een schema hiervan staat inmiddels op onze website
 • bespreking antwoorden van wethouder Karin Dekker op vragen die leden en bestuur van Oldebert hebben gesteld. Het resultaat:

(in rood de antwoorden)

Geachte mevr. Dekker, beste Karin, (tevens aanwezig ambtenaar Sjoerd Bosma)

Bijgaand treft u een lijst met onderwerpen die wij graag

met u bespreken op woensdag 23 november, 14.30-15.30 uur.

Tevens foto’s meegezonden.

Hier de lijst, gedeeltelijk nog blijven liggen n.a.v. overlijden Rien Honnef:

1.      pleintje kerk Tolbert, rommel en achterstallig onderhoud, zie foto 1

Er wordt nagedacht over weghalen van de drie bankjes en 1 bankje onderhoudsarm terug te plaatsen

2.      bestrating Mensumaweg is slecht

Er wordt nog een keer nagekeken, maar in principe wordt er niets aangedaan

3.      Schilligepad, is niet overal meer goed begaanbaar (Tolberter Tochtje)

Voor zover het eigendom is van de gemeente Leek zal hier wat aan gedaan worden

4.      begroeiing aan het einde van de Mensumaweg, brandweer kan er niet komen, zie foto 2

Voor zover het eigendom is van de gemeente Leek zal hier wat aan gedaan worden

5.      verpaupering pand Hoofdstraat 35, zie foto 3

Hier zal een inspectie worden gehouden en dan volgt antwoord

6.      verkrotting pand Hoofdstraat 85 (boer Van de Weg)

Hier zal een inspectie worden gehouden en dan volgt antwoord

7.      bankje Carolieweg, betonvoet kapot, zie foto 4a en 4b

Hier zal inspectie worden gehouden en betonvoet wordt vervangen

8.      tractorsluis Tolbertervaart, hoe nu verder, want dit is geen oplossing

Hier volgt medio 2017 nog een evaluatie van, gemeente neemt initiatief voor uitnodiging

9.      slechte communicatie gemeente – bewoners Wijk de Linde over afsluiting weg / HOV buslijn

Gemeente vindt dat zij duidelijk heeft gecommuniceerd en begrijpt de verwarring niet

10.  werkgroep Waterman – Bolster

Het is inmiddels druk aan gewerkt en een oplossing is in aantocht  ( peter van dam is woordvoerder voor de Waterman )

Voor zover dit eigendom is van de gemeente Leek zal hier wat aangedaan worden, maar het is waarschijnlijk particulier eigendom

12. onderhoud trottoirs, deels wel deels niet aangepast

Er wordt systematisch onderhoud gepleegd daar waar noodzakelijk en /of het is gemeld bij het KCC van de gemeente Leek

13. parkeerplaatsen bij BINN, auto’s staan vaak op het trottoir

Er is overleg met de eigenaren over de problematiek

14. vechthonden, wat is het beleid van de Gemeente Leek en kan dat op de website v.d. Gemeente Leek.? Zou Karin nog uitzoeken !!